Zaštita osobnih podataka

Opće odredbe

Prema podacima naših kupaca se odnosimo odgovorno, te ih obrađujemo i štitimo u skladu sa standardima uspostavljenim Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR).

Osobne podatke kupaca koji su pribavljeni putem Internetske trgovine obrađujemo isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja međusobnih ugovora, odnosno usluga. Korištenjem primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera, štitimo osobne podatke kupaca, te ih čuvamo u skladu s važećim zakonima u Republici Hrvatskoj.

Protekom zakonom određenih rokova, brišemo osobne podatke naših kupaca ili ih anonimiziramo radi korištenja u statističke svrhe.

Putem naše web stranica – omajolas.com prikupljamo samo one osobne podatke koji su nužni za zaključenje i  ispunjenje međusobnih ugovora, odnosno naših obveza.

 

Obrada osobnih podataka u svrhe marketinga

Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe temelji se na vašoj dobrovoljnoj i informiranoj privoli koju možete u svakom trenutku povući, pri čemu povlačenje  privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja.

Kada vam šaljemo marketinške poruke, uvijek ćete imati mogućnost ažuriranja vaših osobnih podataka, kao i mogućnost promjene načina korištenja ili brisanja osobnih podataka koje koristimo u marketinške svrhe.

 

Načela zaštite osobnih podataka

Svim osobnim podacima pristupamo s povjerljivošću, vodeći računa o odgovarajućoj razini sigurnosti i zaštite. Ni na koji način neovlašteno ne prikupljamo, obrađujemo ili na drugi neovlašten način koristimo osobne podatke.

Prije uvođenja novih tehnologija koje se mogu koristiti za obradu osobnih podataka, pristupamo temeljitoj analizi te prilagodbi tehničkih i organizacijskih mjera, kako bi osigurali primjenu najviših standarda zaštite osobnih podataka.

Prilikom obrade osobnih podataka vodimo računa o obvezi čuvanja profesionalne tajne na način na koji je uređuje pravo Europske unije, odnosno Republike Hrvatske.  Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorno i bez iznimke poštuju ova načela zaštite vaše privatnosti.

Vaše podatke nikada nećemo otkriti trećima, bez vašeg izričitog traženja i jasno dane, nedvosmislene i točno određene privole ili kada je to potrebno radi ostvarenja ugovorene usluge.

Iznimno, možemo otkriti vaše osobne podatke nadležnim međunarodnim, državnim i javnim tijelima ukoliko je to nužno radi ispunjenja zakonskih obveza, radi zaštite vaših životnih interesa ili životnih interesa drugih fizičkih osoba. Jednako tako, na traženje suda ili drugog ovlaštenog državnog tijela a za potrebe sudskog postupka (neovisno u kojoj se fazi postupak nalazi) ili drugog odgovarajućeg postupka nadležnih tijela, možemo otkriti vaše osobne podatke u opsegu i granicama takvog naloga.

 

Plaćanje putem kreditne kartice

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica, koji je u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda, zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih karica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Ne bilježimo broj vaše kreditne kartice, niti pohranjujemo bilo kakve transakcijske podatke. omajolas.com za naplatu putem kreditnih kartica koristi usluge treće strane, odnosno ovlaštene bankarske ustanove, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

 

Obrada podataka

Web stranica omajolas.com prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Nadalje, podatci o korištenju web stranice omajolas.com, kao što su npr. zapisničke datoteke o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja.

Takvi podaci ne predstavljaju osobne podatke, niti se izravno ili neizravno mogu povezati s određenom fizičkom osobom, a koristimo ih isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije stranice prema željama i potrebama pojedinog korisnika.

Farma Jola Poljoprivredni Obrt poštuje privatnost korisnika omajolas.com internet trgovine, tako da sve prikupljene podatke obrađuje isključivo u svrhu i namjenu u koju su dani, a u skladu s Općim uvjetima i načelima povjerljivosti podataka.

Farma Jola Poljoprivredni obrt prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o načinu i vrsti uporabe web stranice omajolas.com bez na način da nisu povezani niti otkrivaju identiteta korisnika, odnosno njegove osobne podatke.

Kako bi se osigurala točnost i ažurnost osobnih podataka, osobni će se podaci nalaziti, odnosno pohranjivati na što je manje mjesta moguće (odnosno samo na onim mjestima gdje je to nužno), te ćemo na jednostavan i pristupačan način, koristeći primjere dobre prakse, omogućuju ispitaniku čiji se osobni podaci obrađuju, da ažurira svoje osobne podatke.

Ukoliko se tijekom obrade, odnosno korištenja osobnih podataka utvrdi da su određeni osobni podaci netočni ili neažurni, a nije ih moguće ažurirati ili bi takvo ažuriranje rezultiralo nerazmjernim naporima ili troškovima, takvi će se podaci izbrisati.

 

Ostvarivanje prava ispitanika

Ostvarivanje prava ispitanika nam je osobite važnosti, stoga svakom zahtjevu za ostvarenje prava pristupamo s maksimalnom ozbiljnošću, vodeći se zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci ili ne. Ako se njegovi osobni podaci obrađuju, ispitanik može zatražiti pristup svoji osobnim podacima, uz naznaku svrhe obrade, kategorija osobnih podataka o kojima je riječ i eventualnim primateljima kojima su osobni podaci otkriveni (ili će im biti otkriveni na temelju valjane pravne osnove).

Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, odnosno ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i na prenosivost podataka.

Ostvarivanje prava ispitanika ne može utjecati na pravo ispitanika da se obrati Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno drugom nadzornom tijelu

Zahtjev za ostvarenjem prava podnosi se putem adrese elektroničke pošte (e-mail):         info@omajolas.com

Na tako upućen zahtjev za ostvarenjem prava odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku, koji ne može biti dulji od 30 dana. Pri tome poduzimamo odgovarajuće korake kako bi nedvojbeno utvrdio identitet podnositelja zahtjeva, prije pružanja bilo kakvih informacija koje se odnose na osobne podatke.

Sigurnost shvaćamo jako ozbiljno, napose kada je riječ o mogućem neovlaštenom otkrivanju osobnih podataka.

Uz to možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako: osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili se moraju brisati radi poštovanja propisa Europske unije ili Republike Hrvatske.

 

Završne odredbe

U slučaju povrede osobnih podataka, a napose neovlaštenog upada u informatički sustav, izvijestiti ćemo Agenciju za zaštitu osobnih podataka o takvoj povredu u roku od 72 sata od saznanja.

Ukoliko povreda osobnih podataka može prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinca, bez odgode ćemo obavijestiti sve one ispitanike čiji su osobni podaci povrijeđeni.

Ukoliko mislite da se prema vašim osobnim podacima ne odnosimo na odgovarajući način ili ste dojma da se obrada vaših podataka kosi s Općom uredbom o zaštiti podataka i nacionalnim zakonodavstvom vaše je pravo da se obratite Agenciji za zaštitu osobnih podataka.