Ochrona danych osobowych

Postanowienia ogólne

W stosunku do danych naszych klientów odnosimy się odpowiedzialnie i przetwarzamy je i chronimy zgodnie ze standardami ustanowionymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe klientów, które zostały zgromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego, przetwarzamy wyłącznie w celu zawarcia i realizacji wzajemnych umów lub usług. Dane osobowe klientów chronimy wykorzystując do tego odpowiednie techniczne i organizacyjne środki i przechowujemy je zgodnie z przepisami obowiązującymi w Republice Chorwacji.

Po upłynięciu ustalonych terminów usuwamy dane osobowe naszych klientów lub depersonalizujemy je dla celów statystycznych.

Przez naszą stronę internetową – omajolas.com gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do zawarcia i realizacji stosunków umownych lub naszych obowiązków.

 

Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

Przetwarzanie danych osobowych do celow marketingowych opiera się na Państwa  dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgodzie, którą mogą Państwo w każdym momencie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem  przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Kiedy wysyłamy Państwu informacje marketingowe, zawsze będą Państwo mieli możliwość aktualizacji danych, jak i możliwość zmiany sposobu korzystania lub usuwania danych osobowych, z których korzystamy do celów marketingowych.

 

Zasady ochrony danych osobowych

Do wszystkich danych osobowych podchodzimy z zasadą poufności, miejąc na uwadze odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony. Nie gromadzimy, przetwarzamy ani w żaden inny sposób nie wykorzystujemy nieautoryzowanych danych osobowych.

Przed zastosowaniem nowych technologii, które można wykorzystywać do przetwarzania danych osobowych, przystępujemy do dokładnej analizy i dostosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zastosowania najwyższych standardów ochrony danych osobowych.

Przy przetwarzaniu danych osobowych pamiętamy o obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, które reguluje prawo Unii Europejskiej lub Republiki Chorwacji.  Wszystkie dane o klientach są ściśle chronione i dostęp do nich mają wyłącznie pracownicy, którym dane te są konieczne do wykonywania pracy. Wszyscy nasi pracownicy i partnerzy biznesowi w sposób odpowiedzialny i bez wyjątków szanują niniejsze zasady Państwa prywatności.

Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione stronom trzecim bez Państwa wyraźnego wniosku i  jednoznacznej, jasnej i dokładnie określonej zgody lub kiedy jest to potrzebne do realizacji umówionej usługi.

Wyjątkiem jest udostępnienie Państwa danych osobowych właściwym międzynarodowym, państwowym i publicznym organom, jeśli jest to konieczne do realizacji obowiązków prawnych, do ochrony Państwa interesów życiowych lub innych osób fizycznych. Podobnie możemy odkryć Państwa dane osobowe na wniosek sądu lub innej upoważnionej instytucji państwowej do celów postępowania sądowego (niezależnie od fazy postępowania) lub innego postępowania właściwych organów, Państwa dane osobowe udostępni się w zakresie i granicach tego nakazu.

 

Płatność kartą kredytową

Wprowadzanie i przekazanie danych osobowych i danych dot. numeru karty kredytowej chronione są przez najwyższe standardy bezpieczeństwa, które zapewnia system WSPay on-line autoryzacji kart kredytowych, który jest zgodny z wymogami producentów kart i marek kart, a także standardów PCI DSS, chroniony przez 256-bitowy szyfrowany protokół SSL dostarczany przez system autoryzacji kart kredytowych WSpay ™ online. Autoryzacja i płatność kartą kredytową odbywa się za pomocą systemu WSPay do autoryzacji i rozliczeń w czasie rzeczywistym.

Nie zapisujemy numeru Państwa karty kredytowej, ani nie przechowujemy jakichkolwiek danych transakcyjnych. omajolas.com płatności kartą kredytową realizuje dzięki usługom strony trzeciej, to jest upoważnionej instutycji bankowej, która szyfruje dane.

 

Przetwarzanie danych

Strona internetowa omajolas.com gromadzi i zapisuje dane adresu IP (Internet Protocol Address) użytkownika lub o lokalizacji komputera w celach administracji systemowej, naprawiania usterek, potwierdzenia przejmowania treści lub udoskonalania technicznych aspektów serwisu internetowego. Ponadto dane dotyczące korzystania ze strony internetowej omajolas.com, jak na przykład pliki notujące ilość odwiedzin określonych stron i/lub treści.

Dane te nie są danymi osobowymi, ani też nie można ich bezpośrednio lub pośrednio powiązać z określoną osobą fizyczną, a korzystamy z nich wyłącznie do celów udoskonalania swoich usług, dostosowania i zindywidualizowania strony zgodnie z oczekiwaniami i porzebami danego użytkownika.

Farma Jola Poljoprivredni Obrt szanuje prywatność użytkownika sklepu internetowego omajolas.com, co oznacza, że wszystkie zgromadzone dane przetwarza wyłącznie do wymienionych celów, a które są zgodne z Ogólnymi Warunkami Poufności Danych.

Farma Jola Poljoprivredni obrt gromadzi, przetwarza i publikuje dane o sposobie i rodzaju korzystania ze strony omajolas.com tak, że w żaden sposób nie można odkryć tożsamości użytkownika, jego danych osobowych.

W celu zapewnienia dokładnych i aktualnych danych, dane osobowe będą się znajdować, przechowywać w jak najmniejszej liczbie miejsc (to jest tylko w miejscach, w których jest to konieczne) i będziemy w prosty sposób, korzystając z dobrych praktyk, umożliwiać ankietowanemu, którego dane są przetwarzane, aktualizację danych osobowych.

Jeśli podczas przetwarzania, tj. korzystania z danych osobowych, stwierdzone zostanie, że określone dane osobowe są  nieprawdziwe lub nieaktualne, a nie będzie możliwa ich aktualizacja lub aktualizacja będzie wymagać większych starań lub kosztów, takie dane będą usuwane.

 

Realizacja praw ankietowanych

Realizacja praw ankietowanego jest dla nas szczególnie ważna, dlatego do każdego wniosku o ich realizację przystępujemy z maksymalną powagą, kierując się zasadami Ogólnych Warunków Poufności Danych.

Ankietowany ma prawo otrzymać potwierdzenie, czy jego dane są przetwarzane. Jeśli jego dane są przetwarzane, ankietowany ma prawo zażądać dostępu do nich z zaznaczeniem celu ich przetwarzania, kategorii danych osobowych, o których mowa i ewentualnych odbiorcach, którym dane te zostały udostępnione (lub zostaną udostępnione na podstawie ważnej podstawy prawnej).

Ankietowany na prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak i do ograniczenia przenoszenia danych.

Korzystanie z praw ankietowanego nie może wpływać na prawo ankietowanego do zwrócenia sie do Agencji Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorującego.

Wniosek o skorzystanie z prawa kieruje się pocztą elektroniczną na adres (e-mail):         info@omajolas.com

Na złożony w ten sposób wniosek o skorzystanie z powyższego prawa odpowiemy w najkrótszym możliwym terminie, który nie może być dłuższy niż 30 dni. Przy czym podejmujemy odpowiednie kroki by bez wątpliwości móc potwierdzić tożsamość wnioskodawcy przed przekazaniem jakichkolwiek informacji, które dotyczą danych osobowych.

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa, szczególnie kiedy mowa o możliwym  nieuprawnionym udostępnieniu danych osobowych.

Ponadto mogą Państwo wnioskować o bezzwłoczne wymazanie danych  osobowych jeśli: dane osobowe nie są już konieczne do celów, w jakich zostały zgromadzone lub muszą być wymazane z powodu rpzestrzegania przepisów Unii Europejskiej lub Republiki Chorwacji.

 

Ustalenia końcowe

W przypadku naruszenia danych osobowych, a szczególnie nieuprawnionego wejścia do systemu informatycznego, o fakcie tym poinformujemy Agencję Ochrony Danych Osobowych w terminie 72 godzin od momentu otrzymania tej informacji.

Jeśli naruszenie to może spowodować wysokie ryzyko dla praw i swobód osoby fizycznej bezzwłocznie powiadomimy wszystkie osoby, których dane osobowe zostały naruszone.

Jeśli uważają Państwo, że nie postępujemy w odpowiedni sposób z Państwa danymi osobowymi lub jeśli macie wrażenie, że przetwarzanie nie jest zgodne z Rozporządzeniem ogólnych o ochronie danych i z ustawodawstwem krajowym, macie Państwo prawo zwrócić się do Agencji Ochrony Danych Osobowych.